XtGem Forum catalog

Surat AT-Tin beserta artinya
Ada 8 ayat surat yg diturunkan setelah surat Al Buruj , 8 ayat AT-Tin memberikan gambaran ttg insane beriman dan insan yg ingkar kpd ajaran agama.:
1. Wattiini wazzaituun = Demi (buah Tin dan (buah) Zaitun
2. Wattu ri siiniin = Dan demi bukit Sinai
3. Wa hazal baladil amin = Dan demi kota mekkah yang aman
4. Laqod holaqnal insaa na fi ahsani taqwim = Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya
5. Summa ro dadnahu asfala sa filiin = kemudian kami kembalikan dia ke tempat yg serendah-rendahnya
6. Illallazi na amanu waamilussholihati walahum ajrun goiru mamnu = Kecuali orang2 yg beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yg tiada putus2nya.
7. Fama yukazzibu buka baqdubiddin = Maka apakah yg menyebabkan kamu mendustakan (hari ) pembalasan sesudah (adanya keterangan2) itu??
8. alaisAllahhu biahkami hakimiin= Bukanlah Allah hakim yg seadil-adilnya

terjemahan per kata( mufradat):
wattini = demi buah tin
wazzaitun = demi buah zaitun
waturisinin = dan demi bukit Sinai
wahaza = dan inilah
baladilamin - = kota(mekkah )yg aman
laqod = sesungguhnya
kholaqna = kami telah menciptakan
insana = manusia
fi = didalam
ahsani taqwim: bentuk yg paing baik
summa = kemudian
ra dodnahu = kami kembalikan ia
asfala safilin = tempat yg serendah-rendahnya
illa = kecuali
allazina amanu = orang2 yg beriman
waamilussholihati = dan beramal saleh
falahum = maka bagi mereka
ajrun = pahala

goiru mamnun =- yg tiada putus2nya
fama = maka sebab apa
yukazzibuka = kamu mendustakan
baqdu = sesudah
biddin = hari pembalasan
alaisAllah= bukankah Allah
biahkami hakimin = hakim yg paling adil

BAB 2 menuntut ILMU
Surat pembuka:
Wainnalakum fil an a mi laibrotannus qii kum mimma fi butuu nihi mimbaini far siwwa da milla banana kho li san saa I gollisyaribiin.
Artinya:
Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar2 terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu bersih antara tahi dan darah , yang mudah di telan bagi orang2 yang meminumnya.
Hadist ttg menuntut ilmu beserta artinya:
Hadist pertama:(HR IBnu Abdu Dar)
1. An a nasin rodiyAllahhu anhu : dari anas r.a
2. Qola rosulullahhi sollallahhu alaihi wa sallama : rasullah saw besabda
3. Utlubulilmi ma walab bissiin = tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri cina
4. Fainna tolabalilmi = karena sesungguhnya mencari ilmu
5. Farii dotun ala kulli muslimin innalala I kata lata dou ajni hataha = wajib atas setiap muslim sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap2nya bagi penuntut ilmu
6. Litolabil ilmi = bagi penuntut ilu
7. Ridon bima yatlubu = karena rida apa yg dicari
Hadist ini menerangkan bahwa menuntut ilmu wajib hukumnya baik laki2 maupun perempuan. Menuntut ilmu merupakan keharusan dan kebutuhan umat islam.
Hadist kedua: ( HR Bukhari )
1. Man aroda = barang siapa yg menghendaki
2. Dunya = kebahagian di dunia
3. Faalahi = maka harus bagiyna
4. Bilillmi = dgn ilmunya
5. Ahirota= kebahagian di akhirat
6. Huma = keduanya (dunia dan akhirat )
Hadisit ini menerangkan bahwa = menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap pribadi muslim, baik ilmu duniawi ( pengetahuan umum ) maupun ilmu agama. Bahkan ilmu menjadi fardu a’in dan fardu kifayah bagi ujmat islam untuk menuntut ilmu.

Firman Allah ttg menuntut ilmu :
“ yarfai llahhullazii naamanu mingkum wallaziina uutulilma da ro jat. Wallahhu bima taqmalun .
Artinya:
Allah akan mengangkat (derajat )orang2 yg beriman di antaramu dan orang2 yg diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. ( AL Mujadalah ayat 11


BAB 3 IMAN KEPADA HARI AKHIR
Surat Al Zalzalah dan artinya:
1. Iza zulzilatil ardu zilzalaha = Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yg dasyat
2. Waakhrojatilardu asqolaha = dan bumi telah mengeluarkan beban ( yang dikandung )nya
3. Wa qolalinsa numalaha = dan manusai bertanyaa “ Apa yg terjadi pada bumi ini?
4. Yaumaizintuhaddisu akhbaroha = PAda hari itu bumi menyampaikan beritanya
5. Biannarobka auhalaha = karena sesungghunya Tuhanmu telah memerintahkan ( yg sedemikian itu) padanya.
Arti Surah Az Zumar:
Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yg dikehendaki Allah swt. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba2 mereka berdiri menunggu (putusannya masing2)

KEjadian2 yg berhubungan dgn hari kiamat:
1. Alam BARZAH (yaumul barzah )
a. Pernyataan dari malaikat munkar dan nakir
b. Nikmat dan siksa kubur
2. Yaumul baas (hari kebangkitan )
3. Yaumul MAhsyar ( hari dikumpulkannya orang2 )
4. YAumul Mizan atau hisab
Mizan = timbangan
Hisab = perhitungan

BAB 4 QONA’AH DAN TASAMUH
Hadist pembuka:
Wakunu ibadallahi ikhwanan = jadilah kamu hamba yang bersaudara ( HR Muslim )
Akhlakul karimaah( ahklak mulia )
QONAAH
Bahasa  merasa cukup
Istilah  merasa cukup atas apa yang telah dikaruniakan Allah swt.
Contoh seseorang bekerja berpendapatan sedikit tiap bulannya, tetapi dia bisa menerima.
Sifat qonah dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam hati.
Contoh perilaku qonaah yang lain:
a. Senantiasa mensyukuri nikmat yang diberkan Allah Swt
b. Tidak merasa iri akan kesuksesan dan keberhasilan orang lain
c. Membiasakan hidup sesuai kebutuhan
d. Tidak mudah putus asa
e. Senantiasa berpikir positif dalam menjalani hidup
Hikmah Qonaah :
Qonaah itu adalah suatu simpanan yang tidak akan lenyap
a. Merasakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan di dunia. Sedangkan orang yang tidak Qonaah akan selalu dikejar-kejar waktu untuk mencapai keinginannya.
b. Menjauhkan seseorang dari sikap iri dan dengki atas keberhasilan atau kekayaan orang lain
c. Allah swt. Akan menambah rezeki yang kita peroleh
d. Menumbuhkan sikap optimis dan tidak mudah putus asa.
e. Menjadikan kita berpola hidup sederhana sesuai dengan ajaran islam. Kesederhanaan bukanlah suatu kemiskinan, akan tetapi suatu sikap yang tidak melampaui batas.
TASAMUH
Bahasa saling tenggang rasa dan mengahargai orang lain dalam berbagai hal.
Contoh perilaku tasamuh:
A. Tidak memaksakan kepada orang lain, terita,a dalam hal memilih agama.
B. Dalam pergaulan, tidak memandang perbedaan agama, suku ras dan golongan
C. Tidak mengganngu peribadatan agama lain.
D. Tidak mencela dan menjelek-jelekan agama orang lain
E. Senantiasa mensyukuri segala perbedaan.

BAB 5 AKIKAH dan Kurban
Tata Cara penyembelihan hewan
1. Rukun menyembelih
a. Penyembelih orang islam
b. Binatang yang disembelih halal
c. Alat yang dipergunakan untuk menyembelih harus tajam
Menyembelih ada 2 macam, yaitu menyembelih dengan alat tradisional dan menyembelih dengan alat mekanik.
a. Menyembelih dengan alat tradisional yaitu menyembelih dengan bantuan alat berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dan baja.
b. Menyembelih dengan mekanik yaitu menyembelih dengan memakai mesin potoong
2. Sunah menyembelih
a. Membaca basmalah dan shalwat atas nabi Muhammad saw.
b. Memotong dua urat yang ada di kanan dan di kiri leher agar lekas mati.
c. Binatang yang panjang lehernya, sunah disembelih di pangkal lehernya.
d. Binatang yang disembelih itu digulingkan ke sebelah rusuknya yang kiri (supaya mudah menyembelihnya )
e. Dihadapkan ke kiblat( arah Kakbah)
Surat al maidah ayat 3 “ di antara binatang yang haram di makan ialah binatang yang disembelih dengan nama selain Allah”
1. Pengertian Akikah
Menurut bahasa  aqqa artinya membelah atau memotong
Menurut istilah  menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah swt atas lahirnya anak laki-laki atau perempuan
Hukum Akikah adalah sunah Muakkad( sunah yang sangat dianjurkan )
Ketentuan hewan akikah
a. Untuk anak laik-laki 2 ekor kambing atau domba
b. Untuk anak perempuan cukup satu ekor saja
Adapun syarat kambing atau domba yang akan disembelih adalah sebagai berikut:
a. Kambing atau domba itu ahrus dalam keadaan sehat, tidak kurus, dan tidak cacat
b. Kambing atau domba itu sudah berumur satu tahun lebih ( sudah pernah berganti gigi)
Pembagaian daging Akikah
Pembagian daging akikah dalam bentuk sudah dimasak. Didalam riwayatnya Ibnu Haris dan putranya bernama Shalih, Nabi saw mengatakan, Sebagian dimakan sendiri dan sebagian lagi diberikan kepada tetangga-tetangganya.
C. KURBAN
Pengertian Kurban
Kurban berasal dari kata qarraba  dekat dalam arti luas kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan binatang tertentu atas perintah Allah swt dan petunjuk Rasullulah saw.
Hukum Kurban
Ialah sunnah muakkad
Bagi yang tidak menjalankannya hukumnya makruh
Ketentuan Hewan Kurban
a. Unta yang sudah berumur 5 tahun
b. Sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun
c. Kambing yang sudah berumur 2 tahun
d. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau tekah berganti gigi.
Binatang tersebut harus memenuhi criteria.:
a. Tandauknya tidak patah
b. Tidak sakit atau cacat
c. Tidak dalam keadaan hamil
d. Tidak kurus kering
Ketentuan lain untuk jenins binatang unta sapi, dan kerbau boleh dikurbankan oleh 7 orang. Sedangkan kambing dan domba hanya untuk 1 orang.
WAktu penyembelihan kurban:
Waktu penyembelihan kurban adalah setelah salat idul Adha dan tiga hari tasyrik, serta boleh dilakukan pada siang hari dan sore hari pada matahari tersebut ( sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijah )
SUNAH KETIKA MENYEMBELIH
a. Membaca basmalah
b. Membaca salawat nabi atas Nabi Muhammad saw.
c. TAkbir ( membaca Allahu akbar )

d. Berdoa supaya kurban diterima Allah swt. Seperti : Ya, Allah ini perbuatan dari perintah-MU, saya kerjakan karena-MU, terimalah oleh-MU amalku ini.
e. Binatang yang disembelih itu hendaklah dihadapkan ke kiblat.
Pembagian daging kurban
Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak.

BAB 6 haji dan Umra
Pengertian Haji dan umrah
Ialah bermaksud (menyeaja) mengunjungi Baitullah di Mekkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat agama islam.
Hukum Haji
Yg dimaksud mampu:
Sehat badan
Ada kendaraan
Aman dalam perjalanan
Memiliki bekal yang cukup
Bagi perempuan harus disertai muhrimnya

#. Macam-macam Haji
1. Haji Ifrad, yaitu mengerjakan haji dan umrah satu per satu, tidak bersamaan. Dalam pelaksanaannya, ibadah haji dikerjakan terlebih dahulu, kemudian umrah.
2. Haji Tamattu ( bersenang- senang), yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian ibadah haji sampai selesai.
3. Haji Qiran, yaitu menggabungkan pelaksanaan haji dan umrah dalam satu waktu
#. Syarat2 haji
Ialah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum menunaikan ibadah haji. Syarat2 itu adalah sebagai berikut:
a. Beragama islam
b. Balig (sudah dewasa )
c. Berakal sehat
d. Merdeka, tidak menjadi hamba sahaya
e. Mampu untuk melakukannya
#. Rukun haji
a. Ihram
b. Wukuf
c. Tawaf
d. Sai
e. Tahalul
f. Tertib
#.Wajib Haji
a. Berihram dengan miqat
b. Mabit(bermalam ) di Muzdalifah
c. Melempar tiga jumrah, yaitu jumrah ‘ula, wusta, dan aqabah
d. Mabit (bermalam ) di |Mina
e. Meninggalkan larangan-larangan haji
#. Sunah-sunah Haji
a. Melaksanakan haji ifrad
Cara mengerjakan haji ifrad dirangakai dengan umrah ada tiga macam::
a. Haji Ifrad, yaitu megngerjakan ibadah haji dahulu kemudian umrah
b. Haji Tamattu’ : yaitu mengerjakan umrah dahulu kemudain haji.
c. Haji Qiran , yaitu mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama
b. Membaca Tabliyah
c. Berdoa setelah membaca tabliyah
d. Membaca zikir waktu tawaf
e. Salat sunah 2 rokaat setelah melakukan tawaf
f. Memasuki kakbah
#.Larangan haji
a. LArangan bagi laki2:
1) Dilarang memakai pakaian yang berjahit
2) Dilarang memakai tutup kepala
b. Larangan bagi perempuan:
1) Dilarang memakai tutup muka
2) Dilarang memakai sarung tangan
c. Larangan bagi laki2 dan perempuan:
1) Dilarang memakai wewangian
2) Dilarang memotong rambut atau bulu badan yang lainnya
3) Dilarang memotong kuku
4) Dilarang mengakadkan atau menjadi wali dalam suatu pernikahan
5) Dilarang memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci
6) Dilarang berhubungan suami istri
#. Dam atau denda haji
1) Tidak mengerjakan haji ifrad( yang dikerjakan adalah haji tammatu atau qiran) damnya  MEnyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa sepuluh hari ( 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal
2) Mencukur rambut, memotong kuku, memakai wewangian, bersetubuh sesudah tahalul pertama damnya boleh memilih: 1 . menyembelih seekor kambing, 2., puasa 3 hari. 3 memberi makan 6 orang miskin.
3) Berhubungan suami isteri sebelum tahalul pertama damnya  menembelih seekor unta, kalau tidak mampu seekor sapi, kalau tidak mampu juga seekor kambing . pelaksanaan penyemblihan dam ini harus di Mekah
4) Berburu dan membunuh binatang liar damnya menyembelih bintang berupa unta, sapi, atau kambing sebanding dengan binatang yang dibunuh
5) Terlambat datang damnya  Bertahalul ( mencukur rambut ) dan menyembelih seekor kambing.


2. UMRAH|
Ialah beribadah kepada Allah swt. Dengan syarat dan rukun tertentu yang telah ditentukan oleh syara.
Di umrah tidak ada wukuf dan melempar jumrah
Syarat umrah:
1. Islam
2. Baliq
3. Berakal sehat
4. Mampu kuasa(jasmani dan rohani ) dan merdeka bukan hamba sahaya
Rukun umrah
1. Ihram beserta niat
2. Tawaf (mengelilingi kakbah)
3. Sai (berlari lari kecil )
4. Bercukur sekurang kurangnya memotong tiga helai rambut
5. Tertib